Škola

f84

Škola

Vzdelávanie

Naša základná škola (ZŠ) pre žiakov s autizmom patrí do sústavy škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy a športu SR (MŠ SR) a zabezpečuje primárne vzdelávanie. V ideálnom prípade do ZŠ plynule prechádzajú deti po absolvovaní našej materskej školy, t.j. predprimárne vzdelávanie. Deti do ZŠ prijímame na základe prijatej prihlášky/žiadosti o prijatie a splnenia ostatných náležitostí.

Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Aby autisti prestali byť extrémne osamelí“, ktorý vychádza zo Vzdelávacieho programu pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie.

Všetci žiaci majú vypracovaný IVVP (individuálny výchovno-vzdelávací program), ktorý vždy vychádza z ich aktuálnej vývinovej úrovne a je priebežne vyhodnocovaný a aktualizovaný -minimálne raz za štvrťrok.

Obsah vzdelávania
Hlavným cieľom primárneho vzdelávania je rozvíjanie kľúčových kompetencií (spôsobilostí), ako kombinácie vedomostí, skúseností a postojov žiakov s autizmom na úrovni, ktorá je pre nich osobne dosiahnuteľná.

Základom pedagogického prístupu je orientovaniesa navzdelávanie avýchovu žiaka tak, aby si vedel v rámci svojich schopností tvoriť svoj život. Cieľavedomá aktivita pedagóga kladie dôraz naaktivitu žiaka, sebahodnotenie, sebareguláciu a sebarealizáciu žiaka v školskom prostredí, v ktorom sa žiak cíti bezpečne, bez stresu a kde na vyučovaní prevláda radosť, dobrá nálada,  tvorivosť a snaha vedieť viac.

Obsah vzdelávania našich žiakov tvoria vzdelávacie oblasti, ktoré obsahujú jednotlivé vyučovacie predmety: slovenský jazyk a literatúra, matematika, vecné učenie, vlastiveda, pracovné vyučovanie, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná výchova, rozvíjanie grafomotorických zručností a písanie a najvyššou časovou dotáciumá kľúčový predmet: rozvíjanie komunikačných schopností a sociálnych zručností.

Triedy


Základnú školu tvoria dve funkčne vybavené miestnosti, ktoré zodpovedajú požiadavkám a špecifikám detí s autizmom. Žiaci ZŠ majú vytvorený priestor na učenie, hru a oddych, ako aj popoludňajšie aktivity v školskom klube detí. Ďalej majú k dispozícii priestrannú jedáleň, telocvičňu, miestnosti podporných terapií (Snoezelen, arteterapia, muzikoterapia, zvuková masáž) a trávnatú záhradu s detskými atrakciami a vnútorný dvor.

Priestory školy.