RKSZ terapia

f84

Rozvíjanie komunikačných
a sociálnych zručností
(RKSZ terapia)

V minulosti bolo až 50 percent detí s autizmom mutistických. V súčasnosti  aj vďaka včasnej rečovej intervencii sa nám toto percento podstatne znížilo.
  
Cieľom terapie rečových komunikačných a sociálnych zručnosti je nielen nácvik a rozvíjanie aktívnej a pasívnej slovnej zásoby, ale aj nácvik funkčnej komunikácie a porozumenia t.j. spontánne a zmysluplné využívanie osvojenej slovnej zásoby. Pri našich terapiách vychádzame z faktu, že u detí s PAS absentuje vrodená schopnosť pochopiť význam vzájomnej komunikácie, preto sa snažíme naučiť deti nielen to ako majú komunikovať- nácvik expresívnej a receptívnej komunikácie, ale aj to prečo majú komunikovať . Rovnako sa snažíme u verbálnych detí zlepšovať výslovnosť, či správne používať zložitejšie gramatické štruktúry (predložky, zámená, správne gramatické tvary slov, predpony, prípony….).

Vychádzame vždy z aktuálnej vývinovej úrovne konkrétneho dieťaťa, ktorú vieme stanoviť vďaka analýze a hodnoteniu jazykových schopnosti pomocou Laheyovej modelu. Pri rozvíjaní reči a komunikácie berieme vždy do úvahy aj okamžité potreby dieťaťa v prirodzenom prostredí.

Na rečových terapiách využívame rôzne metódy a prístupy a komunikačné stratégie (PECS, fonematické uvedomovanie podľa D.B. Eľkonina, šrukturované učenie, ABA ), ktorými kopírujeme prirodzený vývin reči dieťaťa.