Maják

f84

Maják

Maják do sveta autizmu 
Vďaka podpore Nadačného fondu Strabag v Nadácii Pontis, sme v roku 2017 začali organizovať ucelený komplex prednášok pre rodičov: Maják do sveta autizmu. Naším prvotným zámerom bolo podať rodičom pomocnú ruku v základnej orientácii v teórii o poruchách spektra autizmu, ale najmä jej praktickom prepojení na každodenný život s dieťaťom s autizmom v domácom prostredí.  

Od roku realizácie 1. cyklu Majáka sme každý školský rok otvorili 1-2 cykly.  

Forma: 
Prezenčné vzdelávanie 
Dištančne – niekoľko domácich zadaní 
Frekvencia a dĺžka: 
Cca 1x mesačne 3×60 min. 
Dovedna 8-10 stretnuti 
 
Ciele: 
1. Ozrejmiť rodičom v pochopiteľnej forme  podstatné aspekty autizmu tak, aby boli schopní prispôsobiť svoje prostredie a svoje správanie v prospech záujmu ich dieťaťa. 
2. Previesť rodičov v teoretickej ale aj praktickej forme jednotlivými terapiami a výchovno-vzdelávacími metódami. 
 
Obsah: 
Autizmus – základné východiská 
Autizmus a rodina 
Špecifiká spracovávania zmyslových informácií 
Rozvíjanie komunikácie (verbálnej a neverbálnej) 
Hra a rozvíjanie hry 
Sebaobsluha a jej rozvíjanie 
Metódy a formy práce 
Správanie a riešenie problémového správania 
Stravovanie a výživa 
 
 
Profil absolventa: 
Absolventi vzdelávania „Maják do sveta autizmu“ budú schopní v domácom prostredí aplikovať postupy navrhnuté odborníkmi v oblasti autizmu. Zameraním sa na intenzívnu a zmysluplnú terapiu detí s autizmom v spolupráci: odborníci a rodičia, sa v kľúčovom  období vývinu dieťaťa podarí maximalizovať jeho rozvoj zručností, z ktorého bude profitovať celý život.  
 
V prípade, ak máte záujem o absolvovanie cyklu prednášok Maják do sveta autizmu, prosíme o vyplnenie prihlášky – tlačivo a zaslanie na mail adresu:  f84@f84.sk 
 
Podmienkou akceptácie je: 
1. úhrada účastníckeho poplatku (300€) pre rodičovský pár 
2. absolvovanie pozorovania dieťaťa v domácom prostredí („bežné“ fungovanie rodiny) 
3. Zaslanie dotazníka o dieťati na adresu:  f84@f84.sk dotaznik – tesne pred zahájením kurzu (aby poskytnuté informácie boli aktuálne) 
 
Zo strany usporiadateľa (z našej strany): 
Možnosť zaradiť rodičov do homogénnej skupiny z hľadiska potrieb dieťaťa