Škôlka

f84

Škôlka


Vzdelávanie

Materská škola pre deti s autizmom patrí do sústavy škôl a školských zariadení MŠ SR a zabezpečuje predprimárne vzdelávanie. Je prirodzeným a plynulým pokračovaním individuálnych špecialnopedagogických terapií pre deti s poruchou autizmu.

Výchova a vzdelávanie detí v MŠ s uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu: „Môj vlastný svet“ (ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie).

Všetky deti majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vždy vychádza z ich aktuálnej vývinovej úrovne a je priebežne vyhodnocovaný a aktualizovaný.

Triedy
Pri vzdelávaní každého dieťaťa stanovujeme ciele pomocou PEP testu (psychoedukačný profil dieťaťa), vývinových a senzorickým škál a dotazníkov. Prostredníctvom IVVP sa snažíme u detí rozvíjať všetky oblasti vývinu (reč a komunikácia, jemná a hrubá motorika, vnímanie, kognitívna oblasť, sebaobsluha a samostatnosť….).

Deti sú rozdelené do tried podľa viacerých Špecifík ,ktoré so sebou prináša diagnóza Detský autizmus. Našou filozofiou je používať širokú škálu prístupov a postupov (ABA, štrukturovaná terapia, PECS…), aby sa deti čo najefektívnejšie posúvali v komunikácii, hre, sebaobsluhe a v iných dôležitých oblastiach.

Taktiež využívame celý rad  inovatívnych prístupov a metodík: psychowalkmany, HRV Biofeedback, zvuková terapia, Elkoninova metodika, prvky senzorickej a bazálnej stimulácie. Jednotlivé prístupy sa snažíme využívať čo najefektívnejšie podľa individuálnych potrieb detí. Súčasťou bežného denného režimu detí sú aj podporné terapie: – arteterapia, muzikoterapia, canisterapia, snoezelen, RKSZ terapia.

Materskú školu tvorí päť funkčne vybavených tried, ktoré plne zodpovedajú požiadavkám a špecifikám detí s autizmom. Každá z tried má svoju pracovnú, hrovú a oddychovú časť/miestnosť a hygienické zariadenia. Deti majú k dispozícii priestrannú jedáleň, telocvičňu, miestnosti podporných terapií, trávnatú záhradu s detskými atrakciami a vnútorný dvor.