Škola

f84

Škola


Vzdelávanie

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom patrí do sústavy škôl a školských zariadení MŠ SR a zabezpečuje primárne vzdelávanie.

Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu „Aby autisti prestali byť extrémne osamelí“, ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (primárne vzdelávanie).

Všetci žiaci majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vždy vychádza z ich aktuálnej vývinovej úrovne a je priebežne vyhodnocovaný a aktualizovaný.

Triedy

V triede Súkromenej základnej školy pre žiakov s autizmom vo vzdelávaní postupujeme podľa IVVP, ktoré rešpektujú aktuálnu vývinovú úroveň každého žiaka ako aj „zónu najbližšieho vývinu“. IVVP je priebežne prehodnocované tak aby dieťa dosahovalo reálne pokroky z krátkodobého hľadiska.

Našou filozofiou je používať širokú škálu prístupov a postupov (ABA, štrukturovaná terapia, PECS…), aby sa deti čo najefektívnejšie posúvali v komunikácii, sociálnych interakciách, rozumových schopnostiach, hre, sebaobsluhe a v iných dôležitých oblastiach.

Taktiež využívame celý rad  inovatívnych prístupov a metodík: psychowalkmany, HRV Biofeedbackzvuková terapia, Elkoninova metodika, prvky senzorickej a bazálnej stimulácie. Jednotlivé prístupy sa snažíme využívať čo najefektívnejšie podľa individuálnych potrieb detí. Súčasťou bežného denného režimu detí sú aj podporné terapie: – arteterapia, muzikoterapia, canisterapia, snoezelen, RKSZ terapia.

Základnú školu tvoria dve funkčne vybavené miestnosti, ktoré zodpovedajú požiadavkám a špecifikám detí s autizmom. Žiaci ZŠ majú vytvorený priestor na učenie, hru a oddych, ako aj popoludňajšie aktivity v školskom klube detí. Ďalej majú k dispozícii priestrannú jedáleň, telocvičňu, miestnosti podporných terapií, trávnatú záhradu s detskými atrakciami a vnútorný dvor.