Náš tím

Andrea Šedibová
riaditeľka MŠ a ZŠ
canisterapia
zvuková terapia
podporné rodičovskě skupiny
poradenstvo
prednášky, školenia
výjazdy do materských, základných škôl a iných zariadení
výjazdy do domáceho prostredia 
inštruktážne vzdelávanie pre rodičov – Maják

Dagmar Šuranová
zástupkyňa riaditeľky MŠ a ZŠ
supervízie
vývinová diagnostika
podporné rodičovské skupiny
terapie RKSZ
prednášky, školenia
inštruktážne vzdelávanie pre rodičov – Maják
výjazdy do domáceho prostredia

Iveta Žillová
asistentka riaditeľky MŠ a ZŠ

Jana Púpavová
triedny učiteľ MŠ
vývinové terapie
Absolvované školenia:

 1. Rozvoj sociálních a komunikačních dovedností u dětí a dospělých s AS a vysoce funkčním autismem, NAUTIS 
 2. Screening symptomatiky poruch autistického spektra, škála CARS, NAUTIS   
 3. Snoezelen v teorii a praxi- základní pojetí moderního interaktivního multismyslového koceptu, ISNA- MSE   
 4. Snoezelen- špecifiká práce v multisenzorickom prostredí Snoezelen- snoezelen v praxi, 3lobit – Bratislava  

Adrea Bírová
triedny učiteľ MŠ
vývinové terapie
Absolvované školenia:

 1. Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie pri práci s deťmi s PAS: Teoretické východiská, Andreas
 2. Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spetra: Vytváranie intervenčného programu, Andreas  

Anica Demáková
arteterapia F84

Erika Strišovská
triedny učiteľ MŠ
Absolvované školenia:

 1. Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra: Teoretické východiská, Andreas  
 2. Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra: Vytváranie intervenčného programu, Andreas  

Lenka Oravcová
triedny učiteľ MŠ
vývinové terapie
senzomotorický tréning
Absolvované školenia:

 1. Teória práce v multisenzorickom prostredí – úvod do tematiky Snoezelen, 3lobit – Bratislava  
 2. Snoezelen- špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – snoezelen v praxi, 3lobit – Bratislava  

Dagmar Garanová
triedny učiteľ MŠ
HRV terapie
Absolvované školenia:

 1. Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra: Teoretické východiská, Andreas

Jana Juricová
pedagogický asistent MŠ
vývinové terapie
Absolvované školenia:

 1. Využívanie princípov ABA v práci s deťmi s poruchou autistického spektra: Teoretické východiská, Andreas
 2. Snoezelen – špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – snoezelen v praxi, 3lobit – Bratislava

Eva Kalmanová
triedny učiteľ ZŠ
bazalná stimulácia
Absolvované školenia:

 1. Využívanie edukačno-behaviorálnej intervencie pri práci s deťmi s PAS: Teoretické východiská, Andreas  
 2. Workshop Michaela Miklosa, MS, BCBA ,,ABA vo vzdelávaní detí s PAS‘‘, VIAABA – Košice 
 3. Snoezelen: Teória a prax, ISNA-MSE – Prešov  
 4. Snoezelen v praxi, 3lobit – Trenčín  
 5. Bazálna stimulácia: Základný kurz, IBS – Bratislava UK 
 6. Bazálna stimulácia: Nadstavbový kurz, IBS – Bratislava UK 
 7. Bazálna stimulácia: Prehlbujúci kurz, IBS – Brno   

Anna Mašurová
pedagogický asistent ZŠ

Nikoleta Pešková
pedagogický asistent MŠ
Absolvované školenia:

 1. Snoezelen – úvod do práce v multisenzorickom prostredí, 3lobit – Trenčín
 2. Snoezelen – špecifiká práce v multisenzorickom prostredí – snoezelen v praxi, 3lobit – Trenčín  

Lucia Stoláriková
vychovávateľ ZŠ
Absolvované školenia:

 1. Základný kurz bazálnej stimulácie 
 2. Tréning fonematického uvedomovania podľa D.B.Eľkonina predgrafémová a grafémová etapa 
 3. Kurz slovenského posunkového jazyka (úroveň A1.1) 

Denisa Antolíková
školský psychológ MŠ a ZŠ
vývinová diagnostika
Absolvované školenia:

 1. Jak rozeznat autizmus – Modul 1, NAUTIS 
 2. Klinické školenie ADOS-2, ACVA o.z. 

Klaudia Onderovská
pedagogický asistent MŠ
senzomotorický tréning
Absolvované školenia:

 1. Nácvik sebeobslužných a praktických dovedností u dětí s PAS, NAUTIS   
 2. Multimediálne a tabletové zariadenia v edukačnom procese, Softimex Academy   

Walaa Sharara
podporný personál ZŠ

Katarína Reinoldová
muzikoterapia F84
terapie RKSZ pre deti s AS
podporné rodičovské skupiny pre rodičov detí s AS
výjazdy do materských, základných škôl a iných zariadení