F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

História

Na počiatku histórie našej školy stojí iniciatíva  PaedDr. Andrey Šedibovej, ktorá bola jedným z prvých špeciálnych pedagógov na Slovensku, ktorí sa profilovali pre prácu s deťmi s autistickou poruchou u nás. Vďaka záujmu o túto problematiku a  skúsenostiach, ktoré získala na odborných stážach a návštevách zariadení predovšetkým vo Veľkej Británii, sa začala profesionálne venovať vzdelávaniu detí s autizmom (v triedach v Osobitnej škole na Dolinského ulici v Bratislave, ktorá ako druhá škola na Slovensku zriaďovala tieto špecializované triedy). V spolupráci s Metodickým centrom v Bratislave sa tu organizovali aj prvé kurzy pre pedagógov v tejto problematike.

Skúsenosti s vytváraním podmienok pre rozvíjanie detí s autizmom a prácu s ich rodinami v rámci Osobitnej školy na Dolinského ulici v Bratislave, ako aj metodické poradenstvo pri rozbiehaní ďalších tried v Osobitnej škole na Hálkovej ulici v Bratislave prispeli k presvedčeniu, že skutočné „vzdelávanie“ týchto nanajvýš výnimočných detí, je možné len v nanajvýš výnimočnom prostredí. Výnimočnom v zmysle jeho charakteristík, ktoré vychádzajú priamo z charakteristík autistickej poruchy. Autizmus (pozn.: v celom texte myslíme celé spektrum porúch autistického spektra) je iný ako náš, bežný pohľad na to, čo je okolo nás, iný uhol pohľadu na všetko, iné spracovávanie informácií z vonkajšieho prostredia, ale aj samotných pocitov človeka, ktorý má nejakú formu autizmu. Ak akceptujeme tento základný fakt, je nepopierateľné, že rozvíjanie ľudí s autizmom bude efektívnejšie v takom prostredí, ktoré sa od začiatku bude vytvárať s ohľadom na potreby ľudí s autizmom, nie prispôsobovaním prostredia, ktoré bolo vybudované pre vzdelávanie detí bez autistickej poruchy. Každá iniciatíva vzdelávať deti s autizmom na školách pre „iné“ ako autistické deti, je veľmi cenná. Jej efektivita je však s efektivitou vzdelávania týchto detí  v špecializovanej škole pre deti s autizmom  neporovnateľná. Veľmi veľa faktorov ovplyvňuje celkový výsledok - či sa deťom v týchto školách darí: či majú podmienky, ktoré potrebujú, či majú perspektívu rásť a rozvíjať sa vo všetkých oblastiach tak, aby sa v budúcnosti stali maximálne sebestačnými – či už v „otvorenom“, bežnom prostredí, alebo viac, či menej chránenom a prispôsobenom prostredí ich celoživotnej poruche.

Naše skúsenosti nás priviedli k riešeniu zachovať kontinuitu prístupu v starostlivosti o deti s autizmom založením Autistického centra Andreas, n.o. (jednou zo spoluzakladateliek je PaedDr. Andrea Šedibová). Centrum postupne rozširovalo svoje služby, až v roku 2005 požiadalo o zaradenie školy s materskou školou pre deti s autizmom do siete škôl a školských zariadení MŠ SR. Tak od 1.septembra 2007 začala naša škola písať svoju históriu. (Autistické centrum Andreas n.o. ako nezisková organizácia poskytujúca verejnoprospešné služby je prvým zriaďovateľom našej školy a školského klubu detí, ktoré boli rozhodnutím Ministerstva školstva SR č. CD-2006-10372/23097-1:096 zo dňa 20.11.2006 a CD-2006/10374/32829-2:096 zo dňa 22.11.2006 zaradené do siete škôl a školských zariadení).

Naším pôvodným úmyslom bolo vytvoriť maximálne optimálne podmienky na komplexnú starostlivosť o deti s autizmom v predškolskom veku a veku povinnej školskej dochádzky (u detí s autizmom do 18 rokov) pre malú skupinu: jednu triedu materskej školy, jednu triedu základnej školy. Bol to model malej školičky, s prepojením ranej starostlivosti o deti diagnostikované v autistickom centre v materskej škole, ich následné vzdelávanie v škole, s postupnou prípravou na život v autistickom centre po 18.roku života. Až do júna 2011 naša škola napĺňala tieto ciele v uvedenom rozsahu (pre 10 detí) v priestoroch Autistického centra Andreas n.o. na Galandovej ulici v Bratislave.

Počet detí diagnostikovaných poruchou autistického spektra posledné roky rastie takmer geometrickým radom. Množstvo detí s touto diagnózou na jednej strane a množstvo predškolských zariadení, špecializovaných pre deti s autizmom na druhej strane boli, aj v súčasnosti sú vo veľkej nerovnováhe. Je nepopierateľné, že včasná, intenzívna a špecializovaná starostlivosť je hlavným činiteľom, ktorý ovplyvňuje prognózu dieťaťa v staršom veku. Napriek tomu, že počet diagnostikovaných detí rastie, počet materských škôl pre deti s autizmom sa nemení… Práve tento fakt (tlak  na naše vlastné svedomie, či robíme dosť) nás priviedla k myšlienke rozšíriť našu materskú školu, vytvoriť možnosti pre prijatie ďalších malých detí. V priestoroch, v ktorých sme prevádzkovali našu malú školu dovtedy, to však už nebolo možné. Vydali sme sa teda cestou hľadania väčších priestorov v rámci Bratislavy…

V čase letných prázdnin 2011 sme zvládli neuveriteľné: presťahovať školu z Galandovej ulice v Starom Meste na ulicu P. Horova v Devínskej Novej Vsi. Mali sme veľké očakávania: plocha našej školy narástla na neuveriteľných 700m2 (viac ako 3-násobok pôvodnej plochy). Školu sme prevádzkovali v prenajatých priestoroch bežnej ZŠ (mali sme k dispozícii celé, uzavreté poschodie). To bol teda nový začiatok a nové možnosti: od septembra 2011 sme v našej škole s materskou školou mohli vzdelávať namiesto 10 detí, až 20 detí s autistickou poruchou…

Po dvoch rokoch prevádzky sa pre naše potreby aj tieto priestory stali nepostačujúcimi a v roku 2013 sme sa presťahovali do samostatnej budovy v centre Bratislavy na Jozefskú ulicu č.6, kde sídlime dodnes.

Pracujeme s deťmi, ktoré majú problémy prispôsobovať sa novým podmienkam, ale my samy, sme schopní akceptovať zmeny v živote, najmä ak sú odôvodnené. Takou zmenou v histórii našej školy bola zmena zriaďovateľa. V lete 2012 rozhodnutím MŠ sa zmenil zriaďovateľ z pôvodného: nezisková organizácia Autistické centrum Andreas n.o. na: fyzická osoba: PaedDr. Andrea Šedibová. Následne sa zmenilo aj sídlo školy na: Jozefská 6, 811 02 Bratislava. Týmto rozhodnutím sa naša Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom stala nezávislou od Autitického centra Andreas n.o. Sú to dva samostatné právne subjekty.