F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Muzikoterapia

Muzikoterapia je liečebno-výchovná metóda, ktorá má vysoko komunikatívný charakter. Profesionálne využíva hudbu a jej elementy ako prostriedok intervencie, optimalizáciu kvalít života, zlepšenie fyzickej sociálnej, komunikačnej, emocionálnej, intelektuálnej a duchovnej zložky zdravia. 

Vďaka pozitívnym liečebným a výchovným vplyvom je veľmi vhodnou podpornou metódou u detí a dospelých s poruchou autistického spektra (PAS). Mnoho jedincov dokáže pomocou a cez hudobné prejavy komunikovať a nadväzovať sociálnu interakciu s okolím. Vďaka vytvorenému vzťahu medzi terapeutom a klientom môže muzikoterapeutické pôsobenie pozitívne ovplyvniť vývin klienta v mnohých ďalších oblastiach.

K využívaným prístupom patrí  pedagogický koncept, zameraný na ovplyvňovanie procesov učenia, komunikácie a sociálnej integrácie. Zlepšuje kogníciu (vnímanie, pamäť, pozornosť) a telesnú funkčnosť (podporu pohybu a reči). Rozvíja osobnosť, senzorické a sebaobslužné zručnosti.

Deťom s PAS poskytujeme individuálnu formu terapie, pri ktorej môžeme jedincovi naplno venovať pozornosť, zamerať sa na jeho potreby. Pri sedení využívame vizuálne pomôcky na ohraničenie samotnej terapie i jednotlivých činností. Vizualizáciou a štruktúrou dávame dieťaťu s PAS pocit bezpečia a istoty.            

Individuálna terapia môže byť často odrazovým mostíkom pre neskoršie zaradenie do skupiny. V individuálnej forme si klient osvojuje potrebné schopnosti, ktoré prenáša najskôr do dvojice a neskôr do skupiny. Sociálne zručnosti podporujeme aj pri skupinových aktivitách vo forme vystúpení.

Vystúpenie možno zrealizovať vrámci terapie v skupine ale aj pri individuálnej terapií (pred terapeutom). Taktiež môžeme vystúpenie zorganizovať pred rodičmi alebo pred širším publikom. Obe možnosti vedú k podporeniu sebadôvery a sebavedomia. Koncert deťom prináša nové komunikačné a sociálne stimuly.

Pri muzikoterapeutickom sedení je efektívna prevažne aktívna forma muzikoterapie. Aktívne techniky sú založené na hre na hudobnom nástroji. Hudobné nástroje sú často formou neverbálnej komunikácie a slúžia na zlepšenie jemnej motoriky,  podporu imitačných schopností a i. Taktiež sú dôležitou zložkou pohybové a tanečno-pohybové aktivity, na podporu koordinácie, pravo-ľavej orientácie, orientácie v priestore a hrubej motoriky. K ďalším aktivitám patrí spev, kompozícia vlastných skladieb a i.

Muzikoterapia poskytuje deťom s autizmom aj priestor na relaxáciu pomocou počúvania hudby. Naučiť sa relaxovať je pre nich veľmi dôležité. Relaxácia pomocou hudby redukuje úzkosť a napätie. 

Zdroje:

 

ALVIN, Juliette, WARWICK, Auriel: Music Therapy for the Autiscitc Child, Oxford University            Press, Oxford, 1991.

AMTMANNOVÁ, Elena, JAROSOVÁ, Eleonóra, KARDOS, Tímea: Aplikovaná muzikoterapia, http://web.t-com.sk/prolp, 2007.

KANTOR, Jiří, MASTNAK, Wolfgang: Muzikoterapie, In: Müller a kol.: Terapie ve speciálni    pedagogice, Grada, Praha, 2014.

POSPÍŠILOVÁ, Silvie: Muzikoterapie u lidí s diagnózou  autismu z pohledu českých                  muzikoterapeutů, Masarykova Univerzita, Brno, 2008.

World Federation of Music Therapy: http://www.wfmt.info/WFMT/About_WFMT.html,