F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Arteterapia

Pre koho je určená artetrapia ?

Arteterapie sú určené pre všetky deti, ktoré navštevujú našu školu a škôlku. Taktiež máme vyhradený čas pre externé deti, ktoré naše zariadenie pravidelne nenavštevujú.

Akou formou sú arteterapie vedené  ?

Terapie prebiehajú formou individuálnych stretnutí prevažne dvakrát týždenne po pol hodiny. Pre externé deti podľa dohody zo zákonným zástupcom  vo väčšine prípadov ide buď o pol hodinové, alebo hodinové terapie.

Ďalej máme skupinové terapie pre deti, ktoré navštevujú našu základnú školu. Tieto stretnutia prebiehajú raz týždenne a trvajú  hodinu a pol. Počet detí v skupine sa pohybuje od dvoch do štyroch detí.

Ako prebiehajú naše arteterapie ?

Na terapiách skúšame a používame rôzne techniky od výtvarných (kreslenie, maľovanie, modelovanie hlinou, domácou plastelínou - výroba domácej plastelíny, suchou plastelínou, koláže z najrôznejších materiálov) až cez pohyb, tanec, hru a divadelné hry. Rôznymi formami arteterapeutických aktivít a používaním nespočetného  množstva materiálu  sprostredkujeme  dieťaťu množstvo zážitkov a získavanie nových skúsenosti.  Multisenzorická práca umožňuje dieťaťu získať pocit dôvery, čím sa zapája do tvorivého procesu. Pre deti s PAS je arteterapia jedinečný spôsob na získanie pocitu kontroly, sebavyjadrenia a sebauvedomenia.

Čo je cieľom našich  arteterapií?

Cieľom arteterapie je poskytnúť dieťaťu pocit pohody a istoty. Odľahčiť symptómy spojené s úzkosťou, hyperaktivitou, agresivitou, zjemniť rigidné myslenie a správanie. Poskytnúť dieťaťu množstvo  zážitkov a nových skúseností, ktoré majú vzbudiť v dieťaťu záujem o tvorbu a o experimentovanie.

Cieľom arteterapie je zvýšiť toleranciu k nepríjemným podnetom a zároveň usmerňovať vlastné stimulujúce správanie k tvorivej činnosti. Arteterapia pomáha zmierňovať príznaky a zároveň usmerňovať autistické správanie do „expresívno-kreatívnej zásuvky“. To podporuje komunikáciu, emočný rast a zmyslovú integráciu a zároveň podporuje sociálnu interakciu v prostredí zábavy.