F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

TEACCH

Je to jeden z najrozšírenejších programov používaných pri práci s osobami s autizmom. Jeho vznik sa datuje do roku 1966 do Severnej Karolíny v USA.

Program TEACCH je určený rovnako pre deti, ako aj pre dospelých, nezávisle od úrovne vývinu.

Program TEACCH kladie dôraz na tzv. štrukturalizáciu (=organizácia/usporiadanie fyzického prostredia/času, ktoré sa tak stávajú prehľadnými a tým sa uľahčuje porozumenie situácie) a vizualizáciu (= slovný pokyn sa doplní vizuálnou, názornou inštrukciou/pomôckou a tým sa uľahčí jeho porozumenie).

Pre osoby s autizmom, ktoré majú tendenciu prisudzovať dôležitosť nepodstatným podnetom, maličkostiam a naopak nesústrediť sa na to podstatné, štruktúra znamená usporiadanie, prehľadnosť, ktorá sa sebou prináša lepšie porozumenie. Prostredie/čas sa stávajú pre osobu s autizmom predvídateľné, čiže má predstavu o tom, „čo“, „kde“ a „kedy“, „ako“ a „a ako dlho“. Veľmi dôležité je osobe s autizmom sprostredkovať aj „prečo“ má konkrétnu činnosť vykonať. Tomu je potrebné nájsť takzvanú motivačnú bázu, pre ktorú je osoba s PAS ochotná splniť nastolené požiadavky. Motivátory sa môžu časom meniť, to znamená, že je ich potrebné prispôsobiť individuálnym aktuálnym preferenciám dieťaťa.  Tieto informácie sa sprostredkujú v takom jazyku (v takej forme), ktorému dieťa rozumie →
→ Tento spôsob (vizualizácia) sa využíva kvôli ťažkostiam osôb s autizmom so spracovaním reči (informácií podanej slovne). Osoby s autizmom majú nedostatky v porozumení reči, spracovaní slovných informácií/inštrukcií. Tento nedostatok sa kompenzuje využívaním vizuálnych = názorných pomôcok, napr. pri vyslovení slova „topánka“ sa k nej súčasne priradí aj obrázok = názorná, konkrétna forma, ktorá je hmatateľná a trvácna (na rozdiel od slova, ktoré ako náhle ho vyslovíme, akoby prestalo existovať).
Hlavné prvky štrukturalizácie a vizualizácie sú:
→ štruktúrované prostredie/fyzické usporiadanie priestoru = jasné členenie priestoru podľa jeho účelu, tzn. podľa toho, aká aktivita sa v danom priestore vykonáva (ohraničený/samostatný priestor na prácu, ohraničený/samostatný priestor na hru a pod.).
→ časový plán = rozvrh, tzn. sprostredkovanie informácie, čo sa bude v priebehu dňa diať, v akom poradí (denný režim, týždenný harmonogram a pod.).
→ vizuálne pomôcky (predmet, fotka, obrázok) = autisti majú nedostatky v porozumení reči, spracovaní slovných informácií/inštrukcií. Tento nedostatok sa kompenzuje využívaním vizuálnych = názorných pomôcok, napr. pri vyslovení slova „topánka“ sa k nej súčasne priradí aj obrázok = názorná, konkrétna forma, ktorá je hmatateľná a trvácna (na rozdiel od slova, ktoré ako náhle ho vyslovím, akoby prestalo existovať).
? volacie karty – označujú účel priestoru
? režimové karty – označujú/symbolizujú aktivitu napr. na dennom/týždennom režime/pláne (4 úrovne – predmetná, obrázková, obrázkovo-slovná, slovná)
? komunikačné karty – nedostatky vo vyjadrovaní reči sa kompenzujú používaním týchto kariet (zmyslom je vytvoriť fungujúci spôsob vyjadrovania vlastných potrieb, želaní a znížiť tak prejavy problémového správania, ktoré je často prejavom frustrácie dieťaťa z neschopnosti komunikovať), 4 úrovne (pozri režim. karty)
→ rutina = pravidelnosť. Ide o spôsob, akým sa vykonávajú činnosti/úlohy – kompenzujeme ňou nedostatky osôb s autizom pri riešení bežných situácií a možno ju použiť v rôznych situáciách. Napr. používanie rutinného pravidla, že všetko sa vykonáva/prebieha „zľava doprava“ alebo „zhora nadol“ – napr. denný plán je usporiadaný zhora nadol, tzv. krabicové úlohy, v ktorých pracovný postup prebieha zľava doprava. príp. zhora nadol.
Tým, že prispôsobíme prostredie, zlepšíme adaptáciu dieťaťa, tzn. zvýšime jeho schopnosť orientovať sa v prostredí, schopnosť aktívne ovládať prostredie, riešiť situácie a uspokojiť svoje potreby.

Program TEACCH dáva osobe s autizmom prostriedky dorozumievania, ktoré jej pomôžu lepšie porozumieť tomu, čo sa jej hovorí/čo sa od nej žiada a zároveň jej umožnia vyjadriť jej vlastné potreby a pocity (iným ako problémovým správaním).

Cieľom programu TEACCH je dosiahnutie čo najväčšej miery nezávislosti a samostatnosti osoby s autizmom a dať jej možnosť rozhodovať o svojom vlastnom živote.
Dôležitú úlohu má individuálny prístup – výchovno-vzdelávací program sa pripravuje pre každé dieťa samostatne na základe tzv. psycho-edukačného profilu (PEP - R) dieťaťa, zahrňujúci vývinový profil a profil správania. (Ďalšie informácie nájdete na našej WEB-stránke pod názvom „Psychoedukačný profil – PEP-R)  Program TEACCH sa zameriava na rozpoznanie zručností, ktoré sú prítomné, resp. sa u dieťaťa už začínajú objavovať a možno ich okamžite rozvíjať. V pravidelných intervaloch sa hodnotí dosiahnutý pokrok.
Ďalším prvkom je spolupráca s rodičmi. Má viacero podôb, jej zmyslom je, aby sa naučené techniky preniesli aj do domáceho prostredia a aby sa ich dieťa naučilo používať v rôznych kontextoch a s rôznymi osobami. Deti s autizmom majú problém zovšeobecňovať, čo sa prejavuje aj v nedostatkoch preniesť osvojenú zručnosť z jedného prostredia (napr. škola) do iného (napr. domáceho) prostredia.

Program TEACCH využíva aj prvky kognitívnej a behaviorálnej terapie, a síce v prístupe k problematickému správaniu (napr. agresivita, problémy s jedlom, nespavosť, problémy s hygienou a pod.) – vychádza z predpokladu, že každé problémové správanie má svoju príčinu (napr. zlyhávanie v komunikácii, snaha o získanie pozornosti, neschopnosť chápať isté pravidlá a pod.). Pomyslený ľadovec – časť nad hladinou/na vrchole predstavuje viditeľné formy správania, ako napr. hryzenie alebo kopanie, časť pod hladinou je možnou príčinou tohto správania, napr. frustrácia z komunikačných problémov. Veľmi dôležité je preto rozpoznať príčiny tohto správania a na základe ich poznania voliť adekvátny spôsob starostlivosti a nevhodné správanie eliminovať.
Zhrnutie:

Program TEACCH je pedagogický prístup, ktorý zohľadňuje kognitívne schopnosti  a osobitné ťažkosti pri spracovaní informácií typicky sa vyskytujúce u osôb s autizmom ,kt. majú vplyv na ich správanie a učenie. Plán intervencií sa individuálne rozpracuje na základe vedeckých poznatkov o autizme na jednej strane a rozsiahlej vývinovej diagnostiky konkrétneho klienta na druhej strane. Individuálna intervencia zahŕňa okrem konkrétnych krokov pre rozvoj v jednotlivých vývinových oblastiach tiež prispôsobenie prostredia, aby sa optimálne využili individuálne silné stránky a minimalizovali sa dôsledky slabých stránok osoby s autizmom. Cieľom je, aby sme dali svetu a situáciám autistu význam, umožnili mu rozpoznať súvislosti a základné porozumenie, ktoré sú základom pre efektívnu samostatnú činnosť. Základné aspekty v metodickom postupe sú štrukturalizácia prostredia ako aj vizualizácia štruktúry priestoru, času, organizácie práce a materiálu. Na základe týchto rovín sa vytvárajú možnosti vytvorenia konštruktívnych rutín, ktoré dávajú istotu a uľahčujú systematiku vlastného konania.  Je potrebné zdôrazniť že použité pomôcky musia byť individuálne prispôsobené a ich vhodnosť neustále prehodnocovaná a prispôsobovaná novým podmienkam. Štrukturalizácia je zmysluplná len vtedy, keď podporuje flexibilizáciu osoby s autizmom.

Viac informácií o systéme TEACCH sa dozviete tu:
http://www.autizmus.tv/dokumenty/autizmus/teacch/
Obsah stránky www.autizmus.tv je prístupný len rodinám s autistickým členom.
Použitá literatúra:
Autorský kolektív: Vidieť znamená vedieť. Katalóg didaktických pomôcok, Autistické centrum Andreas n.o., 2010
Schopler, E. – Mesibov B., Gary: Autistické chovaní. 1. vyd. Praha: Portál, 1997. 304 s. ISBN 80-7178-133-9
www.autismus-in-berlin.de