F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Delfinoterapia

V posledných rokoch možno na Slovensku čoraz viac počuť o delfinoterapii, alebo terapii s využitím delfínov. Delfinoterapia sa využíva ako podporná metóda popri „bežných“ formách starostlivosti o deti s autizmom.

Z pochopiteľných dôvodov sa nerealizuje ani na Slovensku, ani v Čechách, no i napriek tomu si našla svojich priaznivcov i v našich končinách. S delfinoterapiu sa možno stretnúť napríklad na Floride, v Izraeli, či v Turecku, slovenské rodiny, ktoré majú osobnú skúsenosť s touto metódou, navštívili zväčša delfináriá na ukrajinskom polostrove Krym. Tu sa práci na tejto metóde od 80-tych rokov 20. storočia venuje A. Smolianinov, ktorý pôsobí ako psychológ a špecialista na rehabilitáciu a terapiu detí s detskou mozgovou obrnou, mentálnym postihnutím a ťažkým viacnásobným postihnutím ako aj detí s autizmom. Zároveň je spoluautorom rehabilitačnej metodiky kineziterapie a autorom metodiky neurokineziterapie pre osoby s pohybovými, telesnými a komunikačnými  postihnutiami  (www.andreas.sk, 14.09.2011).

Tím pod vedením A. Smolianinova vypracoval metodiku práce a cvičenia, ktoré majú cielene pôsobiť na fyzickú a psychickú stránku dieťaťa.

A. Smolianinov delfinoterapiu charakterizoval ako špeciálne upravený a kontrolovateľný kontakt človeka s delfínom, ktorého cieľom je zvyšovanie liečebného efektu (in Kosová, 2008). Delfinoterapia sa využíva u detí s detskou mozgovou obrnou, Downovým syndrómom, autizmom, poruchami učenia, komunikácie, či poruchou pozornosti sprevádzanou hyperaktivitou.

Terapeutické pôsobenie zvieraťa na človeka je v prípade delfínov údajne zintenzívnené ich veľkým bioenergetickým poľom, ktoré má mať pozitívny účinok na ľudský organizmus. Ultrazvukové vlny, prostredníctvom ktorých sa delfíny orientujú v prostredí vody a ktoré sa v medicíne bežne využíva na terapeutické účely, majú napomáhať pri regenerácii poškodených buniek.

Plávanie vo vode a kontakt s delfínom v deťoch vyvolávajú pozitívne prežívanie a silný emocionálny zážitok. A. Smolianinov však okrem psychickej pohody a relaxácie uvádza, že delfinoterapia pre dieťa s autizmom znamená aj stimuláciu procesov učenia, či komunikačnej oblasti, zlepšovanie pozornosti a vnímania, rozvíjanie pohybových schopností a priestorovej orientácie, alebo úpravu prejavov správania (odbúranie strachu, agresie, vybudovanie dôvery a sebadôvery). (www.andreas.sk, 14.09.2011).

Terapia ako taká prebieha v bazéne v delfináriu alebo v morskom zábavnom parku. Trvá 7 až 10 dní a odporúča sa absolvovať ju aspoň raz za rok. Zúčastňuje sa jej celá rodina, prítomnosť rodičov je dôležitá kvôli psychickej pohode dieťaťa. Pokiaľ dieťa zvláda pobyt vo vode, trvá samotná terapia asi 20 minút. A. Smolianinov pritom preferuje tzv. individuálno-skupinový spôsob práce, čo znamená, že zatiaľ čo je dieťa vo vode s delfínom, sedia ostatné deti na okraji bazéna a pozorujú ich. Niekedy sa volí aj výlučne individuálny model (dieťa s rodičmi a terapeutom), ktorý je viac zameraný na výskum a vedecké účely. Dieťa má stanovený vlastný program terapie a postupne, ako sa dieťa približuje k delfínovi, sa náročnosť úloh, ktoré dieťa plní pri hre, zvyšuje. Úlohy sú zamerané na rozvoj jemnej a hrubej motoriky a produkciu rečových reakcií (Kosová, 2008).

Odporúča sa nahrávať terapiu kamerou a tento záznam po návrate domov dieťaťu prehrávať. Tak si dieťa pripomenie situácie, ktoré prežívalo v kontakte s delfínom, a upevní sa účinok terapie.

Za zmienku stoja určite finančné náklady na delfinoterapiu. Podľa internetovej stránky www.dolphintheraphy.ru stojí terapia v delfináriu v Turecku 2.500 eur (bez poplatkov za cestu a ubytovanie), terapia na Ukrajine sa pohybuje v prepočte na eurá od 560 do 842 eur (tiež bez poplatkov za cestu a ubytovanie). Okrem toho rodina nemá nárok na príspevok od štátu, takže väčšinou si hradí pobyt z vlastného vrecka alebo zo sponzorských darov.

Delfinoterapia je ešte v štádiu vývinu a výskumu (www.andreas.sk, 14.09.2011) a neúplnosť informácii neumožňuje zodpovedať všetky otázky spojené s liečivým účinkom delfínov na človeka. Možno i preto patrí delfinoterapia a jej účinky medzi diskutované témy. Hoci je na Slovensku stále viac rodín, ktoré majú osobnú skúsenosť s touto formou terapie, viac-menej je pre nás niečím novým a ešte stále sa s ňou zoznamujeme.

V Amerike, kde majú toto štádium za sebou, má delfinoterapia bohaté zázemie. No ozývajú sa i kritické hlasy. Profesori Lori Marino a Scott Lilienfeld z Emory University preskúmali niekoľko štúdií publikovaných za posledných osem rokov a uverejnili výsledky, v ktorých spochybňujú tvrdenia o účinnosti delfinoterapie. Zistili, že štúdie boli metodologicky chybné a naďalej chýba presvedčivý dôkaz o opodstatnenosti tejto terapie, okrem stimulácie, ktorú so sebou prináša pobyt dieťaťa na novom vzrušujúcom mieste, a zlepšenia nálady v dôsledku pozitívneho zážitku. Na strane vedcov stoja aj organizácie na ochranu zvierat, ktoré presadzujú návrat delfínov do voľnej prírody. Ako rizikové vnímajú napríklad samotné plávanie s delfínom, pri ktorom hrozí zranenie zvieraťom (uvádzajú sa zlomeniny rebier alebo pohryznutia) alebo prenos chorôb. I napriek dobrej starostlivosti, ktorej sa delfínom dostáva, ide skôr o našu utkvelú predstavu, že delfíny obľubujú interakciu s človekom. V skutočnosti  môže byť podľa ochranárov takýto kontakt pomerne stresujúci a správanie delfínov je iba podmienené odmenou, ktorú zaň dostanú.
Slovo delfinoterapia sa skloňuje na Slovensku stále častejšie. Rodičia v snahe pomôcť svojmu dieťaťu v nej vidia výzvu a vkladajú do nej nádej, zároveň však so sebou prináša otázky, či je práve toto cesta, po ktorej vykročiť. Ako pri ktorejkoľvek inej terapii je preto pri rozhodovaní sa vždy dôležité zvážiť všetky argumenty pre a proti.
Použitá literatúra:
Kosová, P.: Delfinoterapie. Bakalárska práca. Masarykova univerzita. Brno. 2008. 47 s.
Delfinoterapia pre deti s autizmom podľa metodiky A.G.Smolianinova. (cit. 14.09.2011) Dostupné na internete: http://www.andreas.sk/
Ellison, K.: Dolphin therapy is booming despite concerns about efficacy and animal creulty. In The Washington Post (online). 23.02.2010. (cit. 14.09.2011). Dostupné na internete:
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/02/22/AR2010022203637.html
Emory University. “Dolphin ‘Therapy’ A Dangerous Fad, Researchers Warn.” In ScienceDaily (online). 24.12.2007. (cit. 14.09.2011). Dostupné na internete:
http://www.sciencedaily.com/releases/2007/12/071218101131.htm
http://www.researchautism.net/autism_treatments_therapies_intervention.ikml?ra=64 (cit. 14.09.2011)