F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Bazálna stimulácia

BS - je vedecky podložený pedagogicko- ošetrovateľsky koncept, ktorý podporuje a stimuluje v najzákladnejšej rovine ľudské vnímanie, pohyb a komunikáciu. Každý človek vníma pomocou zmyslov, ktoré sa vyvíjajú už v prenatálnom období. Somatické, vibračné a vestibulárne vnímanie poskytuje informácie o zmene polohy tela a utvára u človeka pocit istoty.  V neskoršom štádiu embryonálneho vývoja sa vyvíja auditívne – rytmické vnímanie a v jeho poslednej fáze sa rozvíja auditívne, haptické a optické vnímanie.

Bazálna stimulácia umožňuje v mozgu prostredníctvom kontinuálnej stimulácie zmyslových orgánov vznik nových dendritických spojení a novú neurálnu organizáciu.
Koncept je zameraný na individualitu človeka, poskytuje mu vhodné stimuly pre jeho psychomotorický vývoj. Prvky BS umožňujú rozvíjať schopnosti klientov, lepšie nadviazanie kontaktu s nimi, zlepšenie vnímania vlastného tela,  skľudnenie hyperaktivity alebo naopak stimulácia apatických klientov.

Ku základným bodom bazálnej stimulácie ako podporná starostlivosť patria:
- individualita
- zmysluplnosť
- štruktúra
- telo a okolie klienta
- navodenie vzťahu medzi terapeutom a klientom

Vo všeobecnej rovine sa zameriava na:
- celkové zlepšenie fungovania jednotlivých funkcií organizmu
- podporu psycho-motorického vývinu človeka
- rešpektovanie autonómií človeka
- umožnenie dôstojného prežívania a prežívania života na čo najvyššej možnej kvalitatívnej úrovni

Prostredníctvom bazálnej stimulácie sa konkrétne podporuje:
- stimulácia vnímania vlastného tela
- rozvoj vlastnej identity
- postupný rozvoj vnímania okolitého sveta
- podpora nadväzovania komunikácie so svojím okolím
- lepšia orientácia v priestore a čase
- rozvoj lokomočných schopností.

Koncept bazálnej stimulácie sa uplatňuje aj u detí a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami, kde patria aj osoby s poruchou autistického spektra. Skúsení terapeuti vedia pre osoby s autizmom, ktoré väčšinou majú veľké problémy so spracovaním vonkajších/vnútorných podnetov, vypracovať a prispôsobiť program zodpovedajúci ich individuálnym konkrétnym potrebám.


Literatúra:     www.euro.poradna.sk/useruploads/files/bazalna-stimulacia.pdf
www.uni.po.sk/public/media/files/docs/fz_veda/svk/dokument41_14.pdf