F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Arteterapia

Arteterapia je v širšom zmysle slova terapia alebo liečba umením. V užšom zmysle ju možno chápať ako liečbu prostredníctvom výtvarného umenia.
Arteterapia sa pri práci s deťmi s autizmom využíva ako podporná metóda a možno si ju predstaviť tak, ako uvádza Kopřivová (2007): ako tvorivú činnosť, ktorá predpokladá aktívne zapojenie klienta do procesu tvorby. Využíva rozličné výtvarné techniky ako je kreslenie, maľovanie, modelovanie, výroba koláží a iné ako prostriedky komunikácie, sebepoznania, sebavyjadrenia a sebarealizácie. Arteterapia v tomto ponímaní kladie dôraz na samotný proces tvorenia. Výsledok výtvarných aktivít preto nie je kľúčový.

Cieľom arteterapie nie je vytvoriť umelecké dielo. Rovnako nie je dôležité, ako pekne či dobre vie dieťa kresliť (dôležité je, či má dieťa ku kresleniu pozitívny vzťah). Arteterapia vychádza z predpokladu, že vďaka tvorivému sebavyjadreniu je možné zmierniť alebo odstrániť ťažkosti dieťaťa a rozvíjať jeho schopnosti.

Skúsenosti s arteterapiou ukazujú, že je vhodnou technikou pre prácu s klientmi, ktorí majú ťažkosti so slovným vyjadrovaním (Kopřivová, 2007). Osoby s autizmom majú nedostatky v komunikácii, ktoré sa prejavujú napríklad obmedzeným používaním reči, prípadne tým, že sa reč nevyvinie vôbec. Arteterapiu možno vnímať ako formu vyjadrovania, ktorá v rámci tvorivého procesu umožní dieťaťu aj bez slov vyjadriť jeho pocity a vnútorný svet. Popri terapeutických možnostiach predstavuje arteterapia zároveň príležitosť, ako môžu deti s autizmom príjemne a zaujímavo tráviť voľný čas.

Arteterapeutické stretnutia majú buď individuálnu, alebo skupinovú formu, v závislosti od možností a schopností dieťaťa. Základné pravidlá práce s deťmi s autizmom sa využívajú aj pri arteterapii, čiže i tu sa dbá sa na čo najväčšiu mieru predvídateľnosti a vizuálnej podpory. Stretnutia by sa mali konať v konkrétnej miestnosti určenej na tento účel. Tiež by mali mať vopred určený deň a čas v týždni. Rovnaké miesto a čas konania, o ktorých dieťa vopred informujeme, znamenajú pre dieťa s autizmom predvídateľnosť a istotu. Rovnako dôležité je na začiatku zrozumiteľným spôsobom dieťa zoznámiť s obsahom, priebehom, či dĺžkou stretnutia.
Šicková-Fabrici (in Kopřivová, 2007) uvádza niektoré úskalia pri práci s klientmi s autizmom, napríklad počiatočné odmietanie neznámej činnosti alebo osoby terapeuta, spoločnosť ďalších osôb v ateliéri, zaujatie klientov len pre určitú techniku alebo tvar. Úlohou terapeuta je výberom vhodnej techniky zaujať dieťa a pokúsiť sa vtiahnuť ho do výtvarného diania, čím možno znížiť zaujatie dieťaťa vlastnými rutinami (rovnaké a opakujúce sa techniky či tvary).

Medzi vhodné techniky využívané v arteterapii patria napríklad maľba prstami alebo modelovanie (s plastelínou, hlinou, cestom a pod.), ktoré popri rozvoji jemnej motoriky a tvorivosti dávajú dieťaťu možnosť na  uvoľnenie napätia, stresu. Práve práca s hlinou je označovaná za veľmi vhodnú terapeutickú techniku. Aj masívny hnev možno ventilovať v kresbe, maľbe, najmä však v práci s hlinou. Hlina je veľmi vhodný materiál pre svoju veľkú expresívno-výpovednú hodnotu, nesie v sebe možnosť pohybu, zmeny, deštrukcie i integrácie. (Šicková-Fabrici in Kopřivová, 2007) Podobný účinok, kedy možno uvoľniť pocity ako hnev, má technika, pri ktorej sa postláčajú kusy papiera a z nich sa vytvárajú koláže.

Existuje veľké množstvo výtvarných techník, výber konkrétnej techniky vychádza zo záujmov dieťaťa, či jeho individuálnych predpokladov na prácu so zvoleným materiálom. Niektoré deti reagujú na hmatové podnety pomerne citlivo a maľba prstami, či práca s hlinou ich bude môcť rozrušiť.

Použitá literatúra:
Kopřivová, J.: Zhodnocení možností zavedení arteterapie orientované na klienty s poruchami
autistického spektra do Domova sociálních služeb Slatiňany. Bakalárska práca. Masarykova univerzita. Brno. 2007. 52 s.
Matulová, M.: Arteterapie u dětí s poruchou autistického spektra zamřená na deficity v sociálních vztazích. Diplomová práce. Masarykova univerzita. Brno.
Probstová, K.: Arteterapia. (cit. 30.5.2011) Dostupné na internete:
http://www.ozinfodom.info/index.php?page=clanok_detail&id=334
http://autism.about.com/od/autismtherapy101/a/arttherapy.htm (cit. 30.5.2011)
http://arttherapyandautism.com/ (cit. 30.5.2011)