F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Klasifikácia porúch autistického spektra

Do poruchy autistického spektra (PAS) patria:

 • detský autizmus F84.0
 • Aspergerov syndróm F84.5
 • atypický autizmus F84.1
 • detská dezintegračná porucha F84.3
 • v širšom slova zmysle: Rettov syndrómF84.2

Detský autizmus (Kannerov syndróm).

Ide o postihnutie prítomné vo všetkých troch oblastiach: sociálne vzťahy, komunikácia a predstavivosť – táto oblasť sa prejavuje obmedzeným repertoárom správania. Prejavy sú nápadné už v útlom veku, pričom diagnóza sa obvykle stanoví do tretieho roka života dieťaťa. Manifestácia charakteristických deficitov detského autizmu sa mení pribúdajúcim vekom, ale i v dospelosti tieto deficity s podobnými problémami zostávajú prítomné v oblastiach socializácie, komunikácie a záujmov (WHO, 2008). Do akej miery sa prejavujú uvedené problémy i v neskoršom veku, je závislé i od včasne zahájenej individuálnej terapie/prístupu s cieľom zabezpečenia všestranného rozvoja dieťaťa podľa jeho individuálnych schopností. Pri Kannerovom autizme je často pridružená i mentálna retardácia rozličného stupňa. Reč sa často nerozvíja, respektíve sa rozvíja oneskorene  a obmedzene.

Subforma detského autizmu predstavuje HIGH FUNCTIONING AUTISMUS (vysoko funkčný autizmus). Tento pojem bol použitý prvý krát v roku 1981. Gillberg (1998) uvádza, že tento pojem použijeme keď sú naplnené kritériá pre detský autizmus podľa DSM IV, respektíve ICD 10 a celkový inteligenčný kvocient (IQ) sa pohybuje vyššie ako 65-70. Rozdielom ku Aspergerovmu syndrómu sú lepšie motorické zručnosti, horší vývoj rečových schopností ako aj viac obmedzený celkový priebeh vývinu.

Z prognostického hľadiska sa pri detskom autizme ráta s potrebou celoživotnej starostlivosti, ktorej rozsah závisí od toho, do akej miery sa podarí osobe s autizmom v každodennom živote používať naučené kompenzačné mechanizmy. Dôležitá je úzka spolupráca odborníkov a rodiny počas včasnej intervencie, v predškolskom a školskom veku až po dospelosť.  

Aspergerov syndróm.

Postihnutie v troch oblastiach: sociálne vzťahy, komunikácia a predstavivosť (táto oblasť sa prejavuje obmedzeným repertoárom správania).

Reč a inteligencia sa vyvíjajú normálne, niekedy nadpriemerná inteligencia (niektoré deti sa napríklad naučia samé čítať, vedia naspamäť veľké množstvo faktov a pod.) Vyskytuje sa prevažne u chlapcov. Častá je neobratnosť, napríklad u detí na telocviku alebo pri písaní. Prvé nedostatky sa zvyčajne prejavia v období nástupu dieťaťa do materskej, príp. základnej školy, ktoré býva pre dieťa obzvlášť náročné, vzhľadom na začlenenie do kolektívu, chápanie veľkého množstva pravidiel a podobne.

Osoby s Aspergerovým syndrómom môžu mať úzko obmedzené záujmy, napríklad v oblasti matematiky, biológie, v ktorých majú často bohaté, až nadpriemerné znalosti.

Aj osoby s Aspergerovým syndrómom pociťujú potrebu spoločenských kontaktov a túžbu po priateľoch, no je náročné túto potrebu vzhľadom na ich nedostatky uspokojiť. Nezáväzná konverzácia s množstvom ustálených slovných spojení, prísloví, vtipov, ktoré chápu doslovne, monotónny alebo príliš formálny spôsob reči, ktorý môže partnera nudiť, nedostatočný očný kontakt, sú len niektoré z nástrah, ktoré spôsobujú, že ich partner sa môže začať nudiť a prestane sa o takýto rozhovor zaujímať.

Ľudia s Aspergerovým syndrómom si často uvedomujú nedostatky a svoju odlišnosť, čo spôsobuje, že sa cítia izolovaní a opustení, nezriedka trpia depresiou.

Ranné symptómy pri Aspergerovom syndróme:

 • žiadny, obmedzený alebo neadekvátny kontakt s ľuďmi
 • stereotypné správanie
 • strach zo zmien
 • senzorické zvláštnosti
 • neprimerané reakcie pri kontakte s inými deťmi
 • obmedzená fantazijná hra
 • len obmedzene je ochotný podeliť sa s inými napríklad o hračky, jedlo a podobne
 • obmedzené používanie ukazovacích gest spojených s očným kontaktom
 • reč často slúži len na vyslovenie jeho potrieb alebo podanie informácie, v komunikácii uprednostňuje „svoje témy“ a neberie, prípadne len veľmi obmedzene berie ohľad na svojho komunikačného partnera
 • stereotypné používanie reči
 • nutkavé ritualizované spôsoby správania.

Ak u svojho dieťaťa máte podozrenie na Aspergerov syndróm, je potrebné čím skôrsa obrátiť                   na odborníka, ktorý môže podozrenie potvrdiť alebo vyvrátiť a prípadne navrhnúť potrebnú intervenciu.

 

Atypický autizmus.

Atypický autizmus je vedecky rozdielne definovaná kategória v rámci PAS. Často sa objavuje v spojitosti s detským autizmom, výnimočne i v spojitosti s Aspergerovým syndrómom. Podľa ICD 10 od autizmu sa odlišuje buď dobou vzniku, alebo nenaplnením všetkých troch skupín diagnostických kritérií. Takže, buď dochádza k abnormálnemu a/alebo narušenému vývinu až po dosiahnutí troch rokov veku a /alebo chýbajú poruchy jednej či dvoch z troch oblastí postihnutia požadovaných pre diagnózu detského autizmu, aj napriek tomu, že existujú charakteristické deficity v iných oblastiach. Bolo by však chybou si myslieť, že diagnóza atypický autizmus automaticky znamená menej závažnú symptomatiku ako pri detskom autizme.  Možné chýbanie niektorých prvkov symptomatiky nám ešte nič nenapovie o stupni postihnutia na základe prítomnej symptomatiky autizmu a často pridružených postihnutiach.

Detská dezintegračná porucha.

Približne do veku dvoch rokov sledujeme charakteristický bežný vývin dieťaťa a potom behom niekoľkých mesiacov prichádza k strate už naučených zručností a nástupu odchýlok vo všetkých troch oblastiach. Konkrétne prichádza ku postupnému zníženiu rečových schopností. Okrem toho regres sa týka intelektuálnych, sociálnych a celkových komunikačných zručností. Ďalej sa objavujú problémy v adaptačnom správaní, pri kontrole močenia a vyprázdňovania, ako aj motorických funkciách. Môže sa objaviť aj nutkavýsmiech prípadne plač. Obvykle prichádza ku celkovej zmene detského charakteru.

 

 

Rettov syndróm.

Tento syndróm primárne postihuje dievčatá medzi 7-24 mesiacom života. V 90-tych rokoch minulého storočia bol objavený gén zodpovedný za vznik tejto poruchy. Prevalencia sa odhaduje na 1:9 000 dievčat mladších ako 12 rokov – v celkovej populácii na približne na 1:30 000. Po začiatočnom bežnom vývine postupne strácajú pohyblivosť a motorickú obratnosť – charakteristické je stereotypné opakovanie pohybov rúk, napríklad ako pri ich umývaní. Postupne sa strácajú už osvojené zručnosti vo všetkých oblastiach, ako aj schopnosť emocionálneho kontaktu s ľuďmi. Často sa vyskytujú epileptické záchvaty.

 Ďalšie vyskytujúce symptómy sú:

 • stereotypné pohyby rúk (tlieskanie, akoby mydlenie rúk)
 • strata rovnováhy, labilita počas chôdze
 • zvýši sa napätie svalstva
 • poruchy dýchania (nepravidelné dýchanie, zastavenie dýchania na krátku dobu)
 • epilepsia - najčastejšie je to typ malých záchvatov, bežne so začiatkom pred ôsmym rokom života
 • nadmerné slinenie, vyplazovanie jazyka
 • spomalený rast hlavičky
 • skoliotické zakrivenie chrbtice
 • bruxizmus (škrípanie zubami)
 • poruchy spánku
 • ťažká mentálna retardácia