F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

F84 poradňa

Diagnostika porúch autistického spektra

Vyšetrenie s cieľom potvrdiť alebo vyvrátiť poruchu z okruhu tzv. pervazívnych vývinových porúch, resp. vyjadriť na ňu podozrenie) – so správou alebo bez správy, so stručnou alebo podrobnou správou, v spolupráci s centrom špeciálno-pedagogického poradenstva (zaradeného do siete škôl a školských zariadení MŠ SR), v prípade potreby na tlačive Návrhu na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy alebo na tlačive Návrhu na zaradenie/preradenie dieťaťa s autizmom do špeciálnej školy a špeciálnej materskej školy.

Vývinová diagnostika

Stanovenie vývinovej úrovne dieťaťa v rôznych oblastiach vývinu – použitím vývinových škál, s možnosťou vytvorenia bazálneho programu ďalšieho rozvíjania („zóny najbližšieho vývinu“). Stanovenie vývinovej úrovne dieťaťa v rôznych oblastiach vývinu – použitím vývinových škál, s možnosťou vytvorenia bazálneho programu ďalšieho rozvíjania („zóny najbližšieho vývinu“), vrátane vývinovej diagnostiky PEP – R (psychoedukačný profil). S podrobnou správou, alebo bez správy.

Senzorický profil

Zmapovanie senzorického vnímania dieťaťa na základe dotazníkovej formy, vytvorenie výstupu s následnou analýzou a východiskom pre terapiu a bežný život.

Poradenstvo

Zamerané na základnú orientáciu ako s dieťaťom pracovať, základné princípy a ich odôvodnenie.
Špecializované poradenstvo – riešenie konkrétnych, špecifických problémov, cieľov ako niečo vo vývine dosiahnuť (vrátane „problémového“ správania, nácviku sebaobsluhy atď.).
Poradenstvo pre inštitúcie, pedagógov, psychológov.

Poradenstvo a konzultácie po telefóne

PaedDr. Andrea Šedibová 0917 905 308, sedibova@gmail.com

Predaj kníh, pomôcok, hier a hračiek

Prostredníctvom nášho internetového obchodu na adrese: http://shop.f84.sk/

Práca s dieťaťom

Individuálne rozvíjanie dieťaťa s použitím individuálne volených metód a postupov (pravidelne, alebo s cieľom zavedenia programu rozvíjania do bežného života v domácom prostredí a zaškolenia rodičov).
Zameranie na: komunikačné, sociálne, kognitívne, motorické a senzorické zručnosti.
Naše kapacity na pravidelnú, dlhodobú individuálnu prácu s dieťaťom sú obmedzené.

Rozvíjanie komunikačných a sociálnych zručností dieťaťa

Individuálne alebo v malých skupinách rozvíjanie predpokladov ku sociálnej komunikácii (verbálnej a neverbálnej, porozumenia a produkcie).

Arteterapia

Arteterapiu realizujeme zážitkovou formou.

Tanečno-pohybová terapia

V spolupráci s tanečníkmi baletu Slovenského národného divadla.

Inštruktážne vzdelávanie pre rodičov

Individuálne a skupinové vzdelávanie. Individuálne a skupinové vzdelávanie. V našom centre, ale aj s možnosťou výjazdu do prirodzeného prostredia dieťaťa/rodiny.

Podporné rodičovské skupiny pre rodičov a rodinných príslušníkov

Rozhovory o aktuálnom prežívaní a problémoch každodenného života s dieťaťom
Skupinu vedie: Mgr. Michal Lazarov – absolvent katedry Sociálnej práce na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Absolvoval výcvik v skupinovej psychoanalytickej psychoterapii Doc. Kocourka v Inštitúte aplikovanej psychoanalýzy Praha/Opočno.
Podporný terapeut: PaedDr. Andrea Šedibová

Návrh úloh a pomôcok pre rozvíjanie dieťaťa v domácom prostredí, škole alebo inom zariadení

Na základe individuálnych potrieb, špecifík dieťaťa a jeho vývinovej úrovne graficky spracovaný manuál na vytvorenie úloh pre dieťa. Na základe individuálnych potrieb, špecifík dieťaťa a jeho vývinovej úrovne graficky spracovaný manuál na vytvorenie úloh pre dieťa.

Výjazdy do materských, základných škôl a iných zariadení, v ktorých je umiestnené dieťa

Diagnostické pozorovanie, poradenstvo a návrh riešení v prirodzenom prostredí dieťaťa.

Supervízne výjazdy do materských, základných škôl a iných zariadení, s možnosťou prednášky, workshopu na zvolenú tému

Sledovanie procesu práce s dieťaťom, žiakom, klientom v zariadení/ v škole, so zaznamenávaním pozorovania a následnou analýzou s pedagógmi a inými odborníkmi. Prednášková činnosť a interaktívne workshopy s cieľom skvalitnenia práce a rozšírenia vedomostí a zručností odborníkov v danej inštitúcii.

Prednášky, školenia

Prednášky, školenia workshopy.

Odľahčovacie služby

Krátkodobé a nepravidelné stráženie detí študentami na základe individuálnych, aktuálnych možností študentov.

Výjazdy do domáceho prostredia dieťaťa

S cieľom diagnostického pozorovania, návrhu domáceho prostredia pre dieťa, poradenstva, riešenia problémového správania, hodnotenia pokrokov dieťaťa atď.

Zabezpečenie materiálneho vybavenia pre domáci program pre dieťa

(režimové symboly, komunikačné symboly, procesuálne schémy, knihy PECS, úlohy, schémy hrových aktivít, atď.) Komplexné alebo čiastočné zhotovenie vybavenia na základe individuálnych potrieb klienta a a požiadaviek rodiny (tlač, laminovanie, väzba, atď.)