F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Typy autizmu

Poruchy autistického spektra zahŕňajú detský autizmus, atypický autizmus, Rettov syndróm, detskú dezintegračnú poruchu a Aspergerov syndróm. Pod pojmom pervazívne vývinové poruchy (poruchy autistického spektra je bežne používaný, „neoficiálny“ pojem s rovnakým významom) boli zahrnuté do diagnostického a štatistického manuálu mentálnych porúch Americkej psychiatrickej spoločnosti (DSM-IV), ako aj do medzinárodnej klasifikácie chorôb (ICD-10/MKCH-10). Obe tieto príručky pomáhajú odborníkom pri určovaní diagnózy.

Detský autizmus (Kannerov syndróm)

Ide o postihnutie prítomné vo všetkých troch oblastiach: sociálne vzťahy, komunikácia a predstavivosť (táto oblasť sa prejavuje obmedzeným repertoárom správania).
Prejavy sú nápadné už v útlom veku, pričom diagnóza sa musí stanoviť do tretieho roku života dieťaťa.
80% mentálne postihnutie, potrebná celoživotná starostlivosť.

Aspergerov syndróm

Postihnutie v troch oblastiach: sociálne vzťahy, komunikácia a predstavivosť (táto oblasť sa prejavuje obmedzeným repertoárom správania).
Reč a inteligencia sa vyvíjajú normálne, niekedy nadpriemerná inteligencia (niektoré deti sa napríklad naučia samé čítať, vedia naspamäť veľké množstvo faktov a pod.). Vyskytuje sa prevažne u chlapcov. Častá je neobratnosť, napríklad u detí na telocviku alebo pri písaní.
Prvé nedostatky sa zvyčajne prejavia v období nástupu dieťaťa do materskej, príp. základnej školy, ktoré býva pre dieťa obzvlášť náročné, vzhľadom na začlenenie do kolektívu, chápanie veľkého množstva pravidiel a podobne.
Osoby s Aspergerovým syndrómom môžu mať úzko obmedzené záujmy, napríklad v oblasti matematiky, biológie, v ktorých majú často bohaté, až nadpriemerné znalosti.
Aj osoby a Aspergerovým syndrómom pociťujú potrebu spoločenských kontaktov a túžbu po priateľoch, no je náročné túto potrebu vzhľadom na ich nedostatky uspokojiť. Nezáväzná konverzácia s množstvom ustálených slovných spojení, prísloví, vtipov, ktoré chápu doslovne, monotónny alebo príliš formálny spôsob reči, ktorý môže partnera nudiť, nedostatočný očný kontakt, sú len niektoré z nástrah, ktoré spôsobujú, že ich partner sa môže začať nudiť a prestane sa o takýto rozhovor zaujímať.
Ľudia s Aspergerovým syndrómom si často uvedomujú svoje nedostatky a svoju odlišnosť, čo spôsobuje, že sa cítia izolovaní a opustení, nezriedka trpia depresiou.

Detská dezintegračná porucha

Charakteristický je stav normálneho vývinu dieťaťa asi do veku dvoch rokov, kedy dochádza v priebehu niekoľkých mesiacov k strate už naučených zručností a k nástupu odchýlok vo všetkých troch oblastiach.

Rettov syndróm, nájsť novšie info

Vyskytuje sa iba u dievčat, jeho príčina nie je známa. Má však charakteristický vznik, priebeh a prejavy. Príznačná je strata už osvojených zručností, ťažké postihnutie reči (vyjadrovania aj porozumenia), ťažké mentálne postihnutie, postihnutie motoriky, ako aj zabrzdenie v oblasti sociálneho vývinu.

Atypický autizmus

Podľa MKCH-10 sa od autizmu odlišuje buď dobou vzniku, alebo nenaplnením všetkých troch skupín diagnostických kritérií. Teda, buď dochádza k abnormálnemu a /alebo narušenému vývinu až po dosiahnutí troch rokov veku, a/alebo chýbajú poruchy jednej či dvoch z troch oblastí postihnutia požadovanej pre diagnózu autizmu, aj napriek tomu, že existujú charakteristické deficity v iných oblastiach.