F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Psycho-edukačný profil PEP-R

Psycho-edukačný profil PEP-R, zahŕňajúci vývinový profil a profil správania, je diagnostická metóda, zameraná na získanie relevantných informácií ku cielenej práci na rozvoj zručnosti detí s poruchou autistického spektra. PEP-R profil je osvedčený a na prax orientovaný nástroj pre odborníkov pracujúcich s autistickými deťmi v rámci včasnej intervencie, terapií, materských škôl a škôl.

PEP-R profil umožňuje svojim flexibilným prevedením a zároveň veľmi jednoduchými verbálnymi inštrukciami pri zadávaní testovacích úloh aj nazbieranie cenných informácií u takých detí, ktoré sú bežnými psycho-diagnostickými metódami len veľmi obmedzene testovateľné. Vývinová škála obsahuje 131 úloh pomocou ktorých sa môže približne určiť vývinový vek v nasledovných oblastiach: imitácia, vnímanie, koordinácia oko-ruka, jemná a hrubá motorika, kognitívne a jazykové schopnosti. Pri tom je možné identifikovať aktuálne sa rozvíjajúce zručnosti, ktoré sú zmysluplným východiskovým bodom pre prácu s konkrétnym dieťaťom.

Zo 43 položiek škály správania môžeme získať relevantné výsledky systematickým pozorovaním v štyroch oblastiach správania: jazyk, sociálna interakcia a afektivita, hra a záujem o materiály/predmety a senzorické reakcie.

PEP-R profil používame pre deti vo  veku do 7 rokov – pre staršie deti ho môžeme použiť za predpokladu, že v niektorých oblastiach je vývinový vek nižší ako 7 rokov. Táto testovacia metóda je použiteľná pri prvom diagnostikovaní, ako aj pre kontrolné hodnotenie prebiehajúcej práce s dieťaťom a tak umožňuje posúdiť výsledky špeciálno-pedagogickej práce, respektíve terapie. Na základe opakovaného testovania je možné prispôsobenie individuálneho vzdelávacieho plánu (IVP), respektíve plánu terapie aktuálnym individuálnym potrebám dieťaťa. Taktiež môže poskytnúť cenné informácie pri základnom diagnostikovaní dieťaťa, nakoľko sa zameriava na pozorovanie typických vzorov správania detí s poruchou autistického spektra a dokáže odhaliť typický nerovnomerný profil v hore spomenutých vývinových oblastiach.

Aký je konkrétny postup pri používaní PEP-R profilu:

  1. rodič svojim podpisom potvrdí súhlas s vyšetrením pomocou PEP-R profilu

  2. rodič vyplní dotazník poskytujúci dôležité informácie o spôsobe fungovania dieťaťa v bežnom sociálnom prostredí

  3. vyšetrenie PEP-R profilom – obvyklá dĺžka testovania cca. 2x1 hodina bez priamej prítomnosti rodičov (v prípade nevyhnutnosti aj za prítomnosti rodičov)

  4. po vyhodnotení testu sú rodičia oboznámení s výsledkom počas osobného rozhovoru, vrátane poskytnutia odporúčaní pre ďalšiu prácu s dieťaťom

  5. na základe žiadosti rodičov môže byť vypracovaná podrobná písomná správa zahŕňajúca aj odporúčanie pre konkrétnu prácu s ich dieťaťom.

  • phttp://www.reinhardt-verlag.de/_pdf_media/leseprobe023936.pdfep-r entwicklungs und verhaltensprofil
  • Schopler,E.,Reichler,R.J.,Bashford,A.,Lansing,L.,Marcus L.M.:PEP-R Entwicklungs- und Verhaltensprofil(überarbeitete Neuauflage/,verlag modernes lernen-Dortmund,4. Auflage.2013,ISBN 978-3-8080055-2
  • Gašparových,Karen:PEP-R-profil- od formálnej vývínnovej diagnostiky ku indvividuálnemu plánu rozvoja dieťaťa, nepublikovaná prednáška ,2015