F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Výjazdy do domáceho prostredia

Opakované skúsenosti s deťmi s PAS a ich rodinami nás inšpirovali k poskytovaniu tejto služby. Ukazuje sa nám totiž, že pre zabezpečenie optimálneho prospievania dieťaťa s PAS nestačí pracovať s ním iba v špecializovaných pracoviskách. Často sa naše akokoľvek dobre mienené rady rodičom uplatňujú v domácom prostredí bez našej pomoci ťažko. Zažívame v našej každodennej praxi v poradniach, materskej škole a školskej triede pre deti a žiakov s autizmom priepastný rozdiel v prosperovaní tých detí, kde sa nám vzájomne podarilo úspešne spolupracovať s rodičmi a dieťa dostáva potrebnú mieru podpory v domácom prostredí a detí, ktorých rodičia na používanie potrebných výchovných a vzdelávacích postupov v domácom prostredí rezignovali. Našou snahou je mať v rodičoch dieťaťa spolupracujúcich, aktívnych partnerov. Pri výbere detí do našej materskej školy a školskej triedy preferujeme spoluprácu s takýmito rodičmi.

Spôsob práce s deťmi s PAS je veľmi špecifický. Úlohou terapeuta je okrem práce s dieťaťom naučiť potrebné zručnosti, špeciálne vzdelávacie a výchovné postupy aj samotných rodičov (ak sa rodič môže pozerať priamo doma, ako danú situáciu rieši skúsený terapeut, pomáha mu to rýchlejšie pochopiť a naučiť sa výchovnú či vzdelávaciu zručnosť), pretože pri deťoch s PAS sú rodičia konfrontovaní so zlyhávaním tzv. intuitívneho rodičovstva a potrebujú pomoc. Miera porozumenia, primeranej a účinnej podpory v domácom prostredí je pre optimálny vývin dieťaťa a spokojnosť jeho, ako aj rodičov a súrodencov kľúčová.

Prirodzene existujú obdobia v živote rodiny, ktorá má dieťa s PAS, kedy môže byť naša pomoc priamo v rodinnom prostredí veľmi účinná. Je to napríklad vtedy, keď je dieťa v diagnostickom procese, začína navštevovať poradňu a špeciálne terapie; rodičia premýšľajú nad vhodnou škôlkou, školou pre dieťa.

Ďalším obdobím, kedy môže dieťa a jeho rodičia profitovať z návštev terapeuta priamo v domácom prostredí je, keď sa dieťa v špecializovanom zariadení učí používať náhradné a podporné komunikačné prostriedky pre zlepšenie jeho komunikačných schopností (či už to je používanie predmetov, obrázkov (metóda PECS), písaných slov i gest za týmto účelom, alebo používanie denných, pracovných, hrových, cestovných a týždenných komunikačných plánikov – akoby zrozumiteľných rozvrhov pre dieťa), kedy je mimoriadne dôležité, aby ich zavádzanie prebiehalo aj v domácom prostredí a všade, kde sa dieťa pohybuje. Terapeut to môže rodičov učiť priamo v domácom prostredí, v prirodzených každodenných situáciách.

Veľa rodičov pociťuje nespokojnosť s možnosťami trávenia voľného času so svojím dieťaťom. Pri snahe hrať sa s ním bežným spôsobom, zažívajú opakované sklamanie. Je to veľmi komplexný problém, s ktorým môže súvisieť úprava hračiek a ich usporiadanie a v neposlednom rade ich správny výber pre konkrétne dieťa. Pokiaľ terapeut vidí konkrétne domáce prostredie dieťaťa, môže rodičovi navrhnúť potrebné kroky a zmeny a ukázať rodičovi, ako dieťaťu pomôcť rozvíjať sa aj v tejto oblasti k vzájomnej spokojnosti.