F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Diagnostika PAS

Diagnostický proces, keď sa konečne podarí naň dostať, prebieha obvykle „zrýchleným“ spôsobom – predovšetkým z dôvodu, že ďalších čakateľov na diagnostiku je veľa, t.j. čas, ktorý sa venuje jednému dieťaťu/rodine sa redukuje na zopár hodín, niekedy doslova na hodinu.  Znamená to, že celý proces, počas ktorého je potrebné venovať dostatok času na anamnézu (kľudný rozhovor s rodičmi o vývine dieťaťa),  pozorovanie dieťaťa v neriadenej činnosti, priama, riadená práca s dieťaťom, zisťovanie vývinovej úrovne, zorientovanie rodičov v problematike autizmu, návrh možných riešení - sa eliminuje len na samotné posudzovanie prítomnosti/neprítomnosti prejavov autizmu u dieťaťa. Na to ostatné už nezostáva väčšinou čas.

Naše poradenské centrum sa snaží pristupovať ku každej rodine individuálne. Naším cieľom je prispôsobiť sa potrebám každého klienta, t.j. reflektovať to, čím už rodina prešla, aj čo ju privádza práve k nám. Podľa toho volíme formu, aj proces diagnostiky.

Dôvodov prečo má rodina záujem o diagnostiku v našom centre je veľa. Najčastejšie:

  • Už dlhšiu dobu sa samotným rodičom niečo vo vývine dieťaťa nepozdáva, obvykle to býva vývin reči, ktorý stagnuje, príp.dieťa začalo rozprávať tak, ako jeho rovesníci, ale reč vymizla. Niekedy je zdrojom znepokojenia rodičov správanie dieťaťa, či problém ho upútať a rozvíjať. Mnoho krát sa rodina radí s pediatrom, niekedy s odporučením na vyšetrenie, inokedy s uistením, že do 3 rokov sa rodičia nemusia znepokojovať.
  • Rodinu odporučili na vyšetrenie odborníci z iných odborov, najmä: logopédi, detskí neurológovia, príp.psychológovia. Sú veľmi znepokojení, pretože týchto odborníkov vyhľadali pre problémy s dieťaťom, ale neočakávali, že sa stretnú s podozrením na autizmus, prip.Aspergerov syndróm.
  • Rodičia majú viac-menej istotu, že zvláštnosti, ktorými sa prejavuje ich dieťa sú prejavmi niektorej z porúch autizmu. Chcú si vypočuť názor odborníka a už konečne mať v tom jasno. Chcú začať svojmu dieťaťu pomáhať tak, ako treba.
  • Dieťa už bolo vyšetrené na inom pracovisku so záverom porucha autistického spektra (resp.niektorá konkrétna forma pervazívnej vývinovej poruchy, najčastejšie: detský autizmus, atypický autizmus, Aspergerov syndróm).  Rodičia chcú počuť aj stanovisko iného pracoviska, príp.si chcú ujasniť prečo dostalo ich dieťa túto diagnózu).

Proces diagnostiky u nás adaptujeme predovšetkým s ohľadom na uvedené skúsenosti rodiny a dôvody prečo sa rozhodli objednať u nás.

Ak ešte nemajú za sebou vyšetrenie v inom odbornom pracovisku, zameranom na autizmus, je nevyhnutné, aby sme sa venovali najmä dvom zdrojom informácií:

1. Samotnému vyšetreniu dieťaťa, s ktorým pracuje špeciálny pedagóg skúsený v odbore autizmu. Ak to v danom čase dokážeme zabezpečiť, psychológ vedie písomný záznam o pozorovaných klinických prejavoch. Našim cieľom nie je testovať čo dieťa vie a nevie, ale počas jeho pozorovania alebo interakcie s ním sledovať jeho prejavy najmä v oblasti sociálnej komunikácie, hry a zmyslového vnímania. a 

2. Anamnéze – prostredníctvom štrukturovaného rozhovoru psychológa s rodičmi.

Prvá hodina je obvykle venovaná dieťaťu, rodič je prítomný, ale do vyšetrenia nezasahuje, resp. spolupracuje s našimi odborníkmi podľa potreby. (Našou snahou je vytvoriť pre dieťa príjemnú atmosféru, aby sa uvoľnilo, hralo, správalo maximálne prirodzene a spolupracovalo so špeciálnym pedagógom.  Preto rozhovor rodičov s nami nie je počas tejto hodiny vhodný – okrem základných informácií. Rodičom venujeme nerušene druhú hodinu, kde je dostatok priestoru, aby s nami zdieľali ich doterajšie skúsenosti, obavy a predovšetkým formulovali svoje problémy. Počas tejto hodiny naša psychologička vedie s rodičmi štrukturovaný rozhovor, nie je potrebné sa naň pripraviť. Ide o otázky týkajúce sa doterajšieho vývinu dieťatka – čo rodičia vždy vedia zodpovedať. Aby sme neviedli rozhovor o dieťatku za jeho prítomnosti – t.j. z etických dôvodov, vyžadujeme, aby rodina zabezpečila, že dieťatko už na tejto druhej hodine vyšetrenia nie je prítomné.

Za ideálnych podmienok tento proces (1. 2) môže prebiehať behom jednej návštevy u nás, alebo je rozdelený na 2 stretnutia: 1. So psychológom – anamnéza; 2. So špeciálnym pedagógom – vyšetrenie dieťaťa. V prípade, že máme dostatočné informácie, resp. nemáme diagnostické pochybnosti, v  závere sa zhodnotia výsledky pozorovania, priamej práce s dieťaťom a anamnestických údajov získaných od rodičov a vysloví sa diagnostický záver, prípadne predpoklad a návrhy ďalších krokov. V opodstatnených prípadoch sa rodičom odporučí návšteva iných odborníkov a zariadení, aby sa predišlo prípadných diferenciálno-diagnostickým nejasnostiam. Výstupom 2-hodinovej práce s rodinou je podrobná správa z diagnostického vyšetrenia, ktorá pozostáva z anamnestickej časti a priameho pozorovania dieťaťa. (Správu zasielame poštou, prípadne si ju rodič vyzdvihne osobne.)

Iný je proces diagnostiky, ak už rodičia s dieťaťom absolvovali diagnostický proces v inom  zariadení, príp.aj viacerých a potrebujú len získať názor ďalšieho odborníka. V tomto prípade môže byť opodstatnené jedno stretnutie, kde sa orientujeme výlučne na dieťa, ale rodičia musia vopred dať k dispozícii správu, s podrobnou anamnézou. Z tohto stretnutia vypracúvame správu len na vyžiadanie (nie je zahrnutá ani do ceny vyšetrenia).

Čo ak dieťa nespolupracuje, je v nepohode?

Výnimočne je dieťatko na vyšetrení veľmi nepokojné, uplakané, ustráchané, napr. z neznámeho prostredia, nových ľudí a pod.. Ak sa nám (a rodičom) nepodarí uvoľniť atmosféru natoľko, aby sa dieťa zbavilo napätia a stresu, na základe vzájomnej dohody s rodičmi sa prvé stretnutie skráti a pružne sa dohodne ďalší postup.

Vysloviť diagnózu, je napriek závažnosti porúch spektra autizmu, niekedy možné veľmi rýchlo a napriek tomu správne. Niekedy aj napriek veľkému úsiliu odborníkov a výbornej spolupráci rodičov, diagnostický záver nemusí byť jednoznačný.  Našim poslaním je pomôcť rodine vyjasniť odlišnosti vývinu dieťaťa, či už ich odôvodnením niektorou z pervazívnych vývinových porúch, alebo ich vylúčením a odporučením na iné odborné vyšetrenia (napr.logopedické, pedopsychiatrické, neurologické). Aby rodičia, ktorí sú informovaní o diagnóze svojho dieťaťa, mohli mu začať primerane pomáhať v jeho rozvíjaní, musíme mať dostatok priestoru vysvetliť im náš diagnostického predpoklad, v čom vnímame prejavy autizmu u dieťaťa, prečo je to tak, prečo sa správanie nedá odôvodniť inak a pod. Rodičia si môžu vopred pripraviť otázky, ktorým sa budeme venovať v závere stretnutia, príp.si dohodneme ďalší termín, kedy sa budeme venovať výhradne diagnóze, jej prejavom u konkrétneho dieťaťa, možnosťami ďalšieho postupu, atď.

Našim cieľom je poskytnúť ucelený, kvalitný proces zameraný na dieťa, ale aj prostredie, v ktorom dieťa žije a do ktorého sa po posúdení diagnózy vráti a ktoré jediné je zodpovedné za vytvorenie takých podmienok pre dieťa, aby sa naplnil jeho potenciál. Nezameriavame sa len na samotné dieťa, ale aj jeho rodičov, prípadne iných rodinných príslušníkov, ktorí potrebujú o poruche dieťaťa vedieť dostatok informácií, potrebujú priestor na zodpovedanie otázok, pochybností a nejasností a v neposlednom rade dostatok času na samotné zoznámenie sa s postupmi ako dieťaťu v danej fáze vývinu pomôcť. Rodina sa v procese výchovy dieťaťa s autizmom ocitá mnohokrát v situáciách, ktorým sama nedokáže čeliť. Ponúkame rodičom podporu a vzdelávanie.

Podľa nás nie je správne, aby sme len vyslovili diagnózu, resp.podozrenie, ale najmä poradili čo teraz, čo robiť. Usilujeme sa, aby výstupom nášho diagnostického vyšetrenia boli aj odporúčania, ktoré konkrétne formulujú na koho sa majú rodičia obrátiť, čo by bolo ďalej pre dieťa a rodinu najlepšie, príp.odporučíme hneď vhodnú literatúru... Chceme byť nielen poslom zlých správ, ale najmä sprievodcom a dôveryhodnou oporou pre rodičov, ktoré majú neobvyklé, milované dieťa.