F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Vývinová terapia

Naše centrum okrem iného poskytuje včasnú intervenciu deťom s autizmom, či podozrením na autizmus formou individuálnej terapie. Keďže deti s autizmom, či inými príbuznými poruchami majú nerovnomerný vývojový profil, rôzne schopnosti, zručnosti, deficity a problémy v správaní je priam žiaduca individuálna forma terapie. Ako jedni z mála sa snažíme na terapiách riešiť problémy dieťaťa komplexne. V užšom ponímaní to znamená, že vychádzame z aktuálnej vývinovej úrovne dieťaťa a následne sa snažíme pôsobiť a rozvíjať dieťa v konkrétnych oblastiach vývinu: jemná motorika, hrubá motorika, imitácia, vnímanie, koordinácia oko – ruka, poznávacie schopnosti, verbálne schopnosti, sebaobsluha a sociálne zručnosti. Pri rozvíjaní uvedených oblastí psychomotorického vývinu vychádzame z metodiky TEACCH, ktorá veľký dôraz kladie na štrukturalizáciu a vizualizáciu, rovnako využívame prvky ABA terapie, či prvky behaviorálnej modifikácie. Komplexnosť a jedinečnosť nášho terapeutického prístupu taktiež spočíva v dôraze na úzku spoluprácu rodiča a terapeuta. Rodiča vedieme k aktívnemu podieľaniu sa na terapiách. Prostredníctvom cieleného vedenia rodičov odborníkmi – terapeutmi sa snažíme o to, aby porozumeli potrebám a inakosti ich deti. Vychádzajúc z našich dlhoročných odborných aj praktických skúseností vieme, že generalizovanie naučených zručností a schopností dieťaťa z terapeutického do domáceho prostredia je možné len za aktívnej spolupráce rodičov. Fylozofiou našich terapií je skĺbiť potreby konkrétneho dieťaťa s potrebami rodiča, a vytvoriť dobre fungujúci systém v domácom prostredí, ktorému by dieťa rozumelo, cítilo sa v ňom bezpečne a zároveň by napredovalo vo všetkých oblastiach vývinu.