F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Terapie

Naše terapie sa zameriavajú na pozitívne ovplyvňovanie dieťaťa. Aby zodpovedala aktuálnym potrebám, prebieha s každým dieťaťom individuálne. Na terapii sú väčšinou prítomní aj jeho rodičia, ktorým poskytujeme poradenstvo priamo v praktických situáciách. Naším cieľom je pozitívne ovplyvňovať funkčné schopnosti dieťaťa tak, aby vedelo žiť plnohodnotný a úspešný život. Zameriavame sa na posilňovanie sociálnych a komunikačných schopností, hry, adaptívnych schopností, jemnej motoriky, sebaobsluhy, atď.

Hľadať praktické metódy na elimináciu nevhodného správania a posilniť žiadúce správanie je základným kameňom každej správnej terapie. Snažíme sa deťom nastaviť primeranú vizualizáciu a štruktúru a zároveň dosiahnuť čo najväčšiu samostatnosť dieťaťa pri sebaobslužných činnostiach (odplienkovanie, stravovanie, hygiena). Je nevyhnutné, aby počas terapie prebiehala aktívna spolupráca aj medzi terapeutom a rodičmi, čo v konečnom dôsledku pozitívne vplýva na rozvoj dieťaťa.