F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Triedy

V triede Súkromenej základnej školy pre žiakov s autizmom vo vzdelávaní postupujeme podľa IVVP, ktoré rešpektujú aktuálnu vývinovú úroveň každého žiaka ako aj "zónu najbližšieho vývinu". IVVP je priebežne prehodnocované tak aby dieťa dosahovalo reálne pokroky z krátkodobého hľadiska.

Našou filozofiou je používať širokú škálu prístupov a postupov (ABA, štrukturovaná terapia, PECS...), aby sa deti čo najefektívnejšie posúvali v komunikácii, sociálnych interakciách, rozumových schopnostiach, hre, sebaobsluhe a v iných dôležitých oblastiach.

Taktiež využívame celý rad  inovatívnych prístupov a metodík: psychowalkmany, HVR Biofeedback,Elkoninova metodika, prvky senzorickej a bazálnej stimulácie. Jednotlivé prístupy sa snažíme využívať čo najefektívnejšie podľa individuálnych potrieb detí. Súčasťou bežného denného režimu detí sú aj podporné terapie: - arteterapia, muzikoterapia, canisterapia, snoezelen.

Základnú školu tvoria tri funkčne vybavené miestnosti, ktoré zodpovedajú požiadavkám a špecifikám detí s autizmom. Žiaci ZŠ majú vytvorený priestor na učenie, hru a oddych, ako aj popoludňajšie aktivity v školskom klube detí. Ďalej majú k dispozícii priestrannú jedáleň, telocvičňu, miestnosti podporných terapií, trávnatú záhradu s detskými atrakciami a vnútorný dvor.