F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Vzdelávanie

Súkromná základná škola pre žiakov s autizmom patrí do sústavy škôl a školských zariadení MŠ SR a zabezpečuje primárne vzdelávanie.

Výchovno-vzdelávací proces v ZŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu "Aby autisti prestali byť extrémne osamelí", ktorý vychádza zo štátneho vzdelávacieho programu ISCED 1 pre žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím (primárne vzdelávanie).

Všetci žiaci majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vždy vychádza z ich aktuálnej vývinovej úrovne a je priebežne vyhodnocovaný a aktualizovaný.