F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Triedy

Pri vzdelávaní každého dieťaťa stanovujeme ciele pomocou PEP testu (psychoedukačný profil dieťaťa), vývinových a senzorickým škál a dotazníkov. Prostredníctvom IVVP sa snažíme u detí rozvíjať všetky oblasti vývinu (reč a komunikácia, jemná a hrubá motorika, vnímanie, kognitívna oblasť, sebaobsluha a samostatnosť....).

Deti sú rozdelené do tried podľa funkčnosti. Našou filozofiou je používať širokú škálu prístupov a postupov (ABA, štrukturovaná terapia, PECS...), aby sa deti čo najefektívnejšie posúvali v komunikácii, hre, sebaobsluhe a v iných dôležitých oblastiach.

Taktiež využívame celý rad  inovatívnych prístupov a metodík: psychowalkmany, HVR Biofeedback,Elkoninova metodika, prvky senzorickej a bazálnej stimulácie. Jednotlivé prístupy sa snažíme využívať čo najefektívnejšie podľa individuálnych potrieb detí. Súčasťou bežného denného režimu detí sú aj podporné terapie: - arteterapia, muzikoterapia, canisterapia, snoezelen.

Materskú školu tvoria štyri funkčne vybavené triedy, ktoré plne zodpovedajú požiadavkám a špecifikám detí s autizmom. Každá z tried má svoju pracovnú, hrovú a oddychovú časť/miestnosť a hygienické zariadenia. Deti majú k dispozícii priestrannú jedáleň, telocvičňu, miestnosti podporných terapií, trávnatú záhradu s detskými atrakciami a vnútorný dvor.