F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

Vzdelávanie

Materská škola pre deti s autizmom patrí do sústavy škôl a školských zariadení MŠ SR a zabezpečuje predprimárne vzdelávanie. Je prirodzeným a plynulým pokračovaním individuálnych špecialnopedagogických terapií pre deti s poruchou autizmu.

Výchova a vzdelávanie detí v MŠ s uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu: „Môj vlastný svet“ (ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie).

Všetky deti majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vždy vychádza z ich aktuálnej vývinovej úrovne a je priebežne vyhodnocovaný a aktualizovaný.