F84 - poradenské a vzdelávacie centrum v oblasti autizmu.

O nás

Súkromná základná škola s materskou školou pre žiakov a deti s autizmom je plne organizovaná škola s právnou subjektivitou, ktorá začala písať svoju históriu v školskom roku 2007/2008.

Škola má 4 triedy materskej školy, 1 triedu základnej školy. Do tried materskej školy zaraďujeme deti podľa ich funkčnosti tak, aby sa v rámci jednej skupiny stretli detičky, ktoré sú na podobnej úrovni vývinu, predovšetkým v oblasti sociálnej komunikácie. Vytváranie homogénnych skupín umožňuje deťom využívať existujúce, aj novonadobudnuté schopnosti a zručnosti k vzájomnej komunikácii, hre, k socializácii. Ak počas školského roka z odôvodnených príčin nie je aktuálne zaradenie dieťaťa adekvátne jeho potrebám, je možné jeho preradenie.

Trieda základnej školy je len jedna, to znamená, že sa v rámci nej stretávajú deti rôznych ročníkov. Kapacita našich priestorov neumožňuje otvorenie ďalších tried základnej školy. Preto nie automaticky deti po absolvovaní predprimárneho vzdelávania (materskej školy) môžu u nás pokračovať v plnení školskej dochádzky. Obvykle kapacitu našej jednej triedy ZŠ zaplníme deťmi, ktoré navštevovali aj našu MŠ. V ojedinelých prípadoch – ak sa uvoľní miesto, môžeme prijať do ZŠ aj deti „zvonka“.

V triedach základnej, aj materskej školy je 4, maximálne 6 detí.

Výchova a vzdelávanie detí v MŠ s uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu: „Môj vlastný svet“ (ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie). Vzdelávanie žiakov v ZŠ sa uskutočňuje podľa Školského vzdelávacieho programu: „Aby autisti prestali byť extrémne osamelí“ (ISCED 1 – primárne vzdelávanie).

Všetky deti (aj deti – žiaci) majú vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program, ktorý vždy vychádza z ich aktuálnej vývinovej úrovne a je priebežne vyhodnocovaný a aktualizovaný.