Čo robíme

f84

Čo robíme

Vývinová diagnostika
Stanovenie vývinovej úrovne dieťaťa v rôznych oblastiach vývinu – použitím vývinových škál, s možnosťou vytvorenia bazálneho programu ďalšieho rozvíjania („zóny najbližšieho vývinu“). Stanovenie vývinovej úrovne dieťaťa v rôznych oblastiach vývinu – použitím vývinových škál, s možnosťou vytvorenia bazálneho programu ďalšieho rozvíjania („zóny najbližšieho vývinu“), vrátane vývinovej diagnostiky PEP – R (psychoedukačný profil). S podrobnou správou, alebo bez správy.

Senzorický profil
Zmapovanie senzorického vnímania dieťaťa na základe dotazníkovej formy, vytvorenie výstupu s následnou analýzou a východiskom pre terapiu a bežný život.

Poradenstvo
Zamerané na základnú orientáciu ako s dieťaťom pracovať, základné princípy a ich odôvodnenie.
Špecializované poradenstvo – riešenie konkrétnych, špecifických problémov, cieľov ako niečo vo vývine dosiahnuť (vrátane „problémového“ správania, nácviku sebaobsluhy atď.).
Poradenstvo pre inštitúcie, pedagógov, psychológov.

Poradenstvo a konzultácie po telefóne
PaedDr. Andrea Šedibová 0917 905 308, sedibova@gmail.com

Práca s dieťaťom
Individuálne rozvíjanie dieťaťa s použitím individuálne volených metód a postupov (pravidelne, alebo s cieľom zavedenia programu rozvíjania do bežného života v domácom prostredí a zaškolenia rodičov).
Zameranie na: komunikačné, sociálne, kognitívne, motorické a senzorické zručnosti.
Naše kapacity na pravidelnú, dlhodobú individuálnu prácu s dieťaťom sú obmedzené.

Inštruktážne vzdelávanie pre rodičov
Vzdelávací cyklus pre rodičov a deti s autizmom- Maják

Podporné rodičovské skupiny pre rodičov a rodinných príslušníkov
Rozhovory o aktuálnom prežívaní a problémoch každodenného života s dieťaťom

Výjazdy do materských, základných škôl a iných zariadení, v ktorých je umiestnené dieťa
Diagnostické pozorovanie, poradenstvo a návrh riešení v prirodzenom prostredí dieťaťa.

Supervízne výjazdy do materských, základných škôl a iných zariadení, s možnosťou prednášky, workshopu na zvolenú tému
Sledovanie procesu práce s dieťaťom, žiakom, klientom v zariadení/ v škole, so zaznamenávaním pozorovania a následnou analýzou s pedagógmi a inými odborníkmi. Prednášková činnosť a interaktívne workshopy s cieľom skvalitnenia práce a rozšírenia vedomostí a zručností odborníkov v danej inštitúcii.

Prednášky, školenia
Prednášky, školenia workshopy.

Výjazdy do domáceho prostredia dieťaťa
S cieľom diagnostického pozorovania, návrhu domáceho prostredia pre dieťa, poradenstva, riešenia problémového správania, hodnotenia pokrokov dieťaťa atď.